2024 May 23 امروز پنجشنبه, ۳ جوزا سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

تفکر معاصر اسلامی قسمت اول

2016-07-25 23:13:53

تفکر و اندیشه آدمی منشأ و وسیلۀ رسیدن به کمال معرفت و کشف اسرار کائنات و شناخت خداوند میباشد .فکر سلیم و تفکر سالم اسرار جهان مجهول را کشف و قوانین سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را برای ادارۀ امور زندگی تدوین و جامعه را بسوی رفعت و بلندی و دانش رهنمائی می نماید و از طرف دیگر فکر غیر سلیم مقام انسان را به پائین ترین درجه حتی پائین تر از مقام حیوان میرساند. فکر و عقل ناقد وسیله و آلۀ تمیز و رسیدن به واقعیت های عینی و نفی اکاذیب و تفریق بین حق و باطل میباشد و همچنان روش فکر سالم وعقل سلیم و ناقد مانع شست و شوئی عقلی می گردد و عقل انسان را از تأثیرات منفی و اکاذیب و غیر واقعیت ها که در عصر حاضر بسرعت توسط میدیا به نشر می رسد حمایت و حفاظت می نماید.
حل مشکلات ، برنامه سازی برای آینده ، تعبیرات ادبی و زبانی و استدلال منطقی و تحقیقات و بحث های علمی و اکتشافات و اختراعات جدید همه از نتائج و حاصل فکر و تفکر سلیم است . قدرت و تسلط بالای تفکر اساس اول تعلیم و آموختن علوم و همچنان درک مسائل هنری و ادبی وسهم داشتن در ساحۀ علمی میباشد . موفقیت در امور سیاسی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و تدوین قوانین مفید برای ادارۀ جامعه و تطبیق عملی آن بصورت عادلانه را فکر سلیم و تفکر سالم و عقل متجدد و ناقد رهبری میکند.

قرآن کریم تکریم و کرامت عالی انسان را نسبت به تمام مخلوقات عقل و تدبر و تفکر و فکر میداند . کشف اسرار کائنات و آیات یانمونه های الهی در ملکوت سموات و ارض به فکر و تفکر احتیاج و ضرورت دارد . تفکر و اندیشه سالم اساس و پایۀ اول مسئولیت های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و دینی را می سازد و اگر فکر سالم و قدرت تفکر سلیم در انسان نباشد به عبارت دیگر اگر انسان مشکل عقلی و فکری داشته باشد و نتواند صحیح در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دقت و تصرف نماید در این حالت قانون اسلام این شخص را مراقبت و برای ادارۀ سرمایه اش وصی انتخاب میکند .

امام ابو حنیفه در عقد نکاح سلامت عقل و فکر سلیم دختر و پسر را از شروط عقد نکاح میداند.
تفکر و تدبر چنانکه قرآن و سنت می گویند اساس تکریم مقام انسان است . مسائل سیاسی و حقوقی و اجتماعی و روابط انسانی همه ارتباط مستقیم به فکر و تفکر سلیم دارد. تا زمانیکه مسلمانان از عقل سلیم و فکر عالی پیروی می کردند ستاره های درخشان جهان معرفت بودند و اما متأسفانه در نتیجۀ عوامل متعدد که در کتاب بنده بنام « روش فکر معاصر اسلامی » در مورد آن بحث مفصل شده است مسلمانان به عقب برگشتند و روش تفکر آزاد و روش علمی را فراموش کردند.

از چند قرن به این طرف در نتیجۀ عقب گرائی و عقب ماندن امت اسلام در بین امم جهان و تأسیس حکومت های استبددی و ضعف و ناتوانی علمای اسلام در ساحات مختلف علوم شرعی و انسانی و طبیعی و حتی در مسائل اجتهادی ، امت اسلامی در پائین ترین درجۀ قافلۀ قرار گرفت . عقب گرائی در تمام امور زندگی سبب شد تا کشور های اسلامی مورد تهاجم نظامی و فرهنگی و فکری کشور های غرب قرار گیرند و اکثر کشور های اسلامی از شمال افریقا تا سرحدات چین مستعمره یکی از کشورهای غربی شوند و فکر و اندیشه ای غرب به عمق بیشتر داخل فکر اسلامی شود که در نتیجۀ آن فکر معاصر اسلامی از مسیر اصلی اش منحرف و مسلمانان از ناحیه فکری به رکود مواجه شدند.

استعمار غرب اولین ضربۀ که به جهان اسلام وارد نمود جدائی دین از دولت و قانون بود. ناپلیون بعد از فتح مصر قوانین اسلامی را به قوانین غربی تبدیل نمود . تغییر قوانین اسلامی به قوانین غربی رابطه قوی و مستحکم مسلمانان را با اصل اسلام و فرهنگ و ثقافت اسلامی قطع کرد .

سقوط سلطنت عثمانی در سال 1924 میلادی که آخرین وحدت فکری و سیاسی مسلمانان را می ساخت سبب تجزیه جهان اسلام گردید و کشور های کوچک اسلامی تأسیس و زمامداران جدید و وابسته به سیاست غرب و با فکر غربی روی کار آمدند. خلاف فلسفه و ایدولوژی دیموکراسی ، سیاستمداران غرب از نظامهای استبدادی و حکومت های نظامی و استبداد سیاسی حمایت کردند .

در سال 2012 میلادی در نتیجۀ جنبش آزادی خواهی در کشور های عربی که بنام « بهار عرب » شهرت دارد نظامهای استبدادی سقوط نمود لیکن کشور های غربی خصوصا امریکا از نظامیان عرب و بازماندگان نظامهای استبدادی حمایت نمودند و بهار عرب که تجربۀ سیاسی و فکری جدید برای مسلمانان معاصر بود به خزان تبدیل و حرکت دیموکراسی و جنبش ملی و اسلامی که به هدف حمایت حقوق انسان و آزادی های مدنی و تشکیل حکومت های سیاسی به ارادۀ آزاد مردم بود به استبداد سیاسی و حکومت های پولیسی و استبدادی و فاشیستی تبدیل شد و در عوض نظامهای دیموکراسی نظام استبدادی شدیدتر و فاشیست تر به همکاری و حمایت غرب و زعمای خلیج عربی روی کارآمد و اولین قربانی آن مبادی اولیه حقوق انسان و مهمتر از همه روش فکر معاصر اسلامی بود .

بازگشت و احیاء استبداد سیاسی در کشور های عربی بعد از شکست حرکت و جنبش بهار عرب که به حمایت مستقیم غرب صورت گرفت سبب ازدیاد نفوذ افراط گرائی شد . استبداد سیاسی و حکومت های مطلقه و نفوذ سیاسی و تسلط خارجی برای مسلمانان اجازه نداد تا در فضاء آزاد استقلال فکری و حقوق سیاسی و مدنی کامل را داشته باشند و در سایۀ حریت و آزادی بتوانند سیاست مستقلانه حکومتداری را بدون مداخله خارجی تجربه نمایند . عدم چانس برای نموی فکر اسلامی ، مسلمانان از تجربه های سیاسی که در فرهنگ سیاسی اسلام است و حتی از تجربه های دیموکراسی غرب عقب ماندند .

بی خبری مسلمانان از اصل حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی و اقتصادی که اسلام آنرا برای جامعه معرفی میکند سبب شد تا قشر تعلیم یافته ای جهان اسلام فکر دیموکراسی غرب و ایدلوژی دیموکراتیک شرق را در جامعۀ اسلامی تجربه و تطبیق نمایند اما این تجارب نتیجه مثبت نداشت و جامعۀ اسلامی در بدل رسیدن به آزادی های سیاسی و بدست آوردن حقوق مدنی و رسیدن به حقوق انسان به نظامهای جدید استبدادی زیر نام دیموکراسی مواجه شد و در اثر آن استقلال فکری و سیاسی و اقتصادی مسلمانان صدمه دید و بعضی کشور های اسلامی مانند افغانستان و عراق و سوریه و فلسطین مستقیما زیر ادارۀ غرب آمدند .

نوت : برای معلومات بیشتر مهربانی نموده به فضل غنی مجددی « روش فکر معاصر اسلامی » مراجعه فرماید .


برگشت به صفحه نخست