2024 May 23 امروز پنجشنبه, ۳ جوزا سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

آیا جامعه تنها به تطبیق احکام و عقوبات ساخته میشود؟

2019-04-15 04:52:06

در این روزها در صفحات مجازی و برنامه هایی تلویزیونی در مورد تطبیق عقوبات و احکام اسلامی صحبت ها جریان دارد. قابل تذکر است که موضوعات تشریعی و قانونی بحث آن صفحات مجازی و فیسبوک نیست به دلیل اینکه موضوع تشریعات اسلامی و قوانین از وظیفه ای متخصصین در همین رشته ها است و ارتباط به عامه مردم ندارد. عدۀ باین باور اند که تطبیق احکام جامعه را می سازد.اسلام تنها تشریع و قانون نیست، اسلام عقیده است که وجود را تفسیر میکند، عبادت است که روح را تربیه می نماید ، اخلاق است که نفس را تزکیه و پاک می سازد ، تصور است که مفاهیم را اصلاح و مبادی و قیم انسانی را به عالی ترین مقام آن ارتقاء میدهد ، آداب است که زندگی را جمال و زیبائی میدهد. آیات احکام دهم حصۀ قرآن را می سازد و آیات احکام و تشریعی با عقیده و وعد و وعید ارتباط مستقیم دارد.
اگر به آیۀ 229 سورۀ البقرة توجه نمائیم ، دیده می شود که تنها یک مادۀ از قانون نیست ، بلکه تشریع و دعوت و رهنما برای تربیت و ترغیب و ترهیب است.
آیات 38-40 سورۀ المائدة که در مورد قطع دست دزد است با تربیه و دعوت و توبه و اصلاح و وعد و وعید و ذکر اسماء الله الحسنی یکجا میباشد به عبارت دیگر تنها حکم قطع دست دزد نیست.
دکتور یوسف القرضاوی حفظه الله می نویسد که جامعه اسلامی تنها به قانون و تشریعات ساخته نمیشود و برای ساختار جامعه اسلامی دو روش یا وسیله ضروری است : دعوت و تعلیم و تربیه در پهلوی تشریعات و قوانین بلکه تربیه و دعوت قبل از تشریعات و قانون باید باشد.
اسلام به مرحلۀ مکه آغاز شد یعنی قبل از مرحلۀ مدینه و تشریعات بود و در این مرحله تشریع با تربیه و جسم با روح یکجا بود و جامعه به تغییر نفس ها اصلاح میشود نه به تغییر قوانین.
تغییر نفس به ایمان ارتباط دارد و ایمان خلقت جدید را بوجود می آورد، اسلام غیر قابل تجزیه و تقسیم است و اگر ما بخواهیم با تطبیق تشریعات با جرائم مبارزه نمائیم به موفقیت نمی رسیم به دلیل اینکه جامعه تنها به تطبیق حدود اصلاح نمی شود و تطبیق حدود آخرین مرحله و روش اصلاح جامعه است.
جزاء برای انسانهای منحرف و مجرم است، منحرفین و مجرمین اقلیت را در جامعه می سازند و اسلام تنها برای علاج منحرفین نیآمده است بلکه برای وقایت مردم از انحراف آمده و وقایت مانع جرم است.
آیه دوم سورۀ النور حکم زنا را نشان میدهد اما آیات زیاد این سوره برای تربیت و وقایه از جریمۀ زنا است و مردم را به آداب زیارت کردن و احترام منازل و رعایت وحرمت آنرا نشان میدهد.
از مسئولیت جامعه است تا وسیله و اسباب رابطه را با حلال باز و دورازۀ حرام را بسته کند و راه آن آسان کردن ازدواج است و تطبیق حکم از حق محاکم و در زنا شهادت چهار شاهد مسلمان ، عاقل و عادل که عمل زنا را دیده باشند ضرور است و اگر زنا و نوشیدن شراب در خفاء می باشد حکم آن در آخرت است و خداوند با ایشان معامله می کند.


برگشت به صفحه نخست